YENİLİKÇİ EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Yenilikçi Eğitim Derneği” dir.
Derneğin merkezi Adana’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında çocukların, gençlerin ve
yetişkinlerin her türlü eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal, istidam vb. alanlarda
gelişimlerini desteklemek, hayat boyu öğrenme becerilerine katkı koymak, bu
alanlarda yenilikçi projeler üretmek ve ihtiyaç duyulan faaliyetleri
gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
2- Bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla birlikte bilimsel, eğitsel, kültürel,
sanatsal, sportif nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, atölye,
sempozyum ve sergiler düzenler ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılır.
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman
ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını
duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, broşür, kitap ve bülten gibi
yayınlar çıkarır veya bunları elektronik ortamda yayınlar.
4- Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve
yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
6- İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi
işletmeler kurar ve işletir.
7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için
lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları ihtiyaca göre donatır.
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi
için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli
etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını
sağlar.
9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
işlerini görür.
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde
ve yurt dışında vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır,
gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.
11- Amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki
dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya
yardımlaşır.
12- Amacın gerçekleştirilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında hibe
programlarından yararlanmak üzere projeler hazırlar.
13- Faaliyet alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslar arası düzeyde tek başına
veya ortaklaşa danışmanlık yapar, projeler oluşturur ve bu projeleri tek başına
veya ortaklaşa yürütür ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunar.
14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
2
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına
giren konularda ortak projeler yürütür.
15- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve
diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık
kurar.
16- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan
alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
18- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların
yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.
19- Eğitim, kültür, gençlik, çevre, kadın, istihdam, bilişim, vb. konularda
geniş halk kitlelerini bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; kurslar, eğitim
seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, bilimsel toplantı,
açık oturum, sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenler ve projeler hazırlar.
20- Özellikle toplumun dezavantajlı kesimleri olan ekonomik zorluk,
göçmenlik, zihinsel ve bedensel engel, cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı… vb
konularda projeler üretir. Bu kesimler için güvenli alan ve kendini gerçekleştirme
sahaları açar, sosyal uyum çalışmaları yapar, ulusal ve uluslararası projeler
yürütür.
21- Yaygın ve örgün eğitim metotlarıyla yetişkin eğitimi ve eğitmen eğitimi
gerçekleştirir ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyici faaliyetlerde bulunur.
Yetişkin eğitimi ve gelişimi konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımını destekler,
projeler üretir veya katılımcı olur.
22- Toplum yaşamının her alanında katılımcılığı, insani ve doğal kaynakların
dengeli ve akılcı yönetimini savunan “sürdürülebilir kalkınma” anlayışının temel
ilkeleri etrafında bireysel ve toplumsal bilinç meydana getirir ve bu konuda
gerekli duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürütür.
23- Toplumun yoksul kesimlerinin, göçmenlerin ve mültecilerin kendilerini
ve çevrelerini değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve beceriyi
sağlamak yoluyla gördükleri zararı azaltıcı, destek imkanlarını güçlendirici
müdahaleler yoluyla kendi baş etme mekanizmalarını oluşturmalarına destek
olur ve güvenli, saygın ve bütünlüklü bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli
temel hak ve hizmetlere erişimlerine yönelik kolaylaştırıcı çalışmalar yapar. Bu
amaçlara yönelik olarak, yerinde hizmet, vaka yönetimi, danışmanlık, farkındalık
artırıcı çalışmalar ve psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirir, projelere
katılır. Bu hizmetlerin sunulduğu geçici veya sürekli merkezler açar veya aynı
amaçla var olan kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirir.
24- Topluluklar arası diyalog ve köprü oluşturmaya yönelik sosyal uyum
çalışmaları yapar. Yerinden edilmiş toplulukların yeni yaşam yerlerine
adaptasyonlarını artırıcı sosyal uyum ve bütünleşme faaliyetleri düzenler.
25- Toplumun yoksul kesimlerinin, göçmenlerin ve mültecilerin istihdama
yönelik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla ilgili kurumlarla yakın
işbirliği içerisinde olur, projeler ve ortaklıklar geliştirir. Bu kesimlerin ekonomik
ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştırıcı, çalışmalar yürütür, istihdam sağlayıcı
çalışma ve projeleri uygular. Özellikle istihdam açığı ve ihtiyacı olan sektörlerin
3
tespiti için analizler ve çalışmalar yapar, istihdam yaratıcı proje ve çalışmalar
kapsamında nitelikli işgücünün yetiştirilmesini destekler.
26- Küresel ve kültürler arası öğrenme konularında olanaklar sağlar, eğitim,
danışmanlık ve proje çalışmaları gerçekleştirir.
27- Okullaşmayı ve okula devamı desteklemek amacıyla çocuklara ve
gençlere yönelik ders atölyeleri, dil eğitimleri, her türlü sınava hazırlık eğitimleri,
okula destek kurs ve seminer faaliyetleri yapar.
28- Küresel ve kültürel öğrenme, STEM, Robotik, oyun yolu ile öğrenme gibi
yenilikçi eğitim yöntemlerinin kullanılacağı atölyeler açar. Eğitim çağındaki çocuk
ve gençlere imkanlar sunar.
29- BİT okuryazarlığı, işbirliği, iletişim kurma, yaratıcılık, problem çözme gibi 21. yüzyıl
becerilerini kazanılmasına yönelik çalışmalar yapar.
30- Küresel bir dünyanın ihtiyacı olan yabancı dil bilme gereksinimlerini
karşılar, birden fazla yabancı dil bilen bireylerin yetiştirilmesi için katkı koyar,
yabancı dil atölyeleri açar. Çocuk, genç ve yetişkinlere bu atölyelerden
maksimum düzeyde yararlanmaları için imkan sağlar. Dil eğitimini ve
geliştirilmesini destekleyecek faaliyetler üretir.
31- Geleceğin meslekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları ve girişimcilik
atölyeleri kurar. Mesleki eğitim ile ticari deneyimleri birleştiren işe dayalı
öğrenme projeleri gerçekleştirir, İstihdama katkı sağlamak için gençleri ve
ailelerini yönlendirir.
32- Mesleki eğitime katılımı artırma amacıyla meslek edinimini tanıtan
etkinlikler ve mesleki eğitimler düzenler, ihtiyaç halinde mesleki eğitim
programlarına girişimcilik ve mesleki dil eğitimi konularını dahil eder.
33- Gençlerin eğitimden erken ayrılmasını önlemeye yönelik çalışmalar
gerçekleştirir ve başka kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar.
34- Tüm engelli bireylerin özgüveni yüksek sosyal bireyler olarak hayatın
içine katan, üreten bir toplumun parçası olmasını sağlayan projeler üretir.
35- Aile, kadın, anne-çocuk başlıklarında ele alınabilecek her türü konuda
destek faaliyetleri yürütür, özellikle eşitsizliklerden kaynaklı problemlere yönelik
çözüm odaklı proje çalışmaları gerçekleştirir.
36- Hayvan hakları ve doğanın korunması konularında farkındalık yaratıcı
çalışmalar gerçekleştirir, amaca uygun organizasyonlara katır.
37- Kültür ve sanat alanlarında her kesimden bireyin fayda sağlayabileceği
çalışmalar yapar, kurslar, etkinlikler, projeler gerçekleştirir.
38- Sağlıklı bir toplum hedefi ile spor faaliyetleri organize eder, her
kesimden bireylerin sportif faaliyetlere erişimine imkan sağlar, spor kulübü
kurar, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirir.
39- Ele alacağı tüm faaliyetlerde bu çalışmaların bilimsel anlamda
desteklenmesi için üniversitelerin ilgili fakülteleri ve bu alanda çalışma yapan
sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar, programlar ve projeler üretir.
Derneğin Faaliyet Alanı
4
Dernek; eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal, istidam vb. alanlarda
çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu her türlü çalışmayı
gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına
sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek
yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi
şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu
kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar
yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı
bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere
yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları
tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını
sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı
ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı
ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe
5
kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla
olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek
şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca
olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya
çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az
onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede
veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin
bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek
veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi
gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri
bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler
ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim
ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim
kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
6
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin
karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu
başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak
ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı
bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde
teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak
yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından
mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan
sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu
kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile
dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı
yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim
kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya
değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı
sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu
kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak
yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
7
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar
verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş
olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev
bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi
belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir
üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul
onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait
taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi
yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin
yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve
gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar
vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı
almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak,
8
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen
esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim
sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını
isteyebilir.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, yıllık olarak da 10 TL
aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler
tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze
gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,
temsil, konser, spor yarışması, eğitim, atölye, kurs, seminer,ve konferans gibi
faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin
Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda
takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde
yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme
hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço
esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
9
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve
esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu
deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe
giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat
miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle
saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler
açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri
tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan
düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu
değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço
esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına
göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya
başlamadan önce İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik
ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye
Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik
ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde
10
banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı
belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu
gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun
94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için
(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka
Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım
Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te
örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil
seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan
yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri
aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya
sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması
zorunludur.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,
deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı
belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya
kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden
(Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki
nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak
belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki
belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin
görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde,
verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi
zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman
iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı
kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak
5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider
işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de
11
sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından
onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı
tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri
içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki
idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması
halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni
şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek
tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki
idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde
(Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak
suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım
Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği
EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı
dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği
EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak
suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı
genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde
mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da
denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim
yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek
için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta
yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
12
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube
açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik
kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve
gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm
işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu
dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve
beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel
kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez
Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel
kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine
bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin
doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede
kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu
üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı
ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler
katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel
kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez
yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek
amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi,
yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek
genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
13
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya
katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda
fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona
erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün
işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yenilikçi Eğitim Derneği” ibaresi
kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa
malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması
durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin
bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye
işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek
süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir
yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve
bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu
üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.
Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
14
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,
derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici
yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
İnci SUMSAL Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.